Mesures econòmiques estatals hosteleria i sector turisme.

 

Reduccions quotes de lloguer

PIMES i autònoms que tinguin llogat a gran tenedor i si les parts no han arribat a un acord referit a la rebaixa o condonació de la quota per causa de la pandèmia, els arrendataris podran sol·licitar una reducció de l’50% del seu lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma, o una moratòria que abastaria també aquest període i fins a un termini màxim de quatre mesos addicionals. El pagament ajornat de les rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a comptar de la finalització de la moratòria.

Crèdits ICO

L’ajornament en la devolució de la quantitat i interessos dels préstecs avalats per l’Estat és la mesura més rellevant. Per al sector de béns de consum i comerç al detall s’ha determinat una extensió de la carència màxima d’un a dos anys, i una ampliació del termini d’amortització en tres anys més (fins a un màxim de 8), s’obre un nou tram d’avals ICO de 500 milions d’euros a l’90% de garantia de l’Estat.

Aplaçament Impostos

Es podran ajornar en un termini de sis mesos i amb tres de carència d’interessos els deutes tributaris corresponents a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi entre el dia 1 d’abril i el 30 d’abril de 2021, i que arribin fins un màxim de 30.000 euros. També es contempla dur a terme una reducció del rendiment net en estimació objectiva (IRPF) i quota de el règim simplificat (IVA) de l’5% actual a un 20% amb caràcter general.

No obstant això, per als sectors de l’hostaleria, el comerç i el turisme, aquesta reducció en la tributació per mòduls arribarà a l’35% i també s’han d’aplicar en la tributació de el règim simplificat de l’IVA. Aquesta mesura s’aplicarà per al quart pagament fraccionat de 2020 i per al primer pagament de 2021.

Quotes de la Seguretat Social

S’estableix un ajornament de les quotes meritades entre desembre de 2020 i febrer de 2021 en el cas d’empreses. Per a autònoms serà entre els mesos de gener de 2020 i març de 2021, amb un interès del 0,5%.

ERTO

S’anuncia l’extensió dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per força major a l’CNAE56 (bars i restaurants).